Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego czesc 4

Czas pobytu 115 pacjentów z intensywną terapią, od których podtrzymywano lub wycofywano podtrzymywanie życia, zgodnie z grupą diagnostyczną. * Zmiany wewnątrzczaszkowe występowały u 66 pacjentów, u których wsparcie zostało wstrzymane lub wycofane; w tym 6 pacjentów w szpitalu Moffitt-Long (17 procent) i 60 w szpitalu ogólnym w San Francisco (76 procent). Odpowiadające im mediana pobytu na oddziale intensywnej terapii wyniosły odpowiednio cztery i trzy dni (Tabela 3). Osiemnastu pacjentów uznano za martwych w mózgu, z których 17 było w Szpitalu Ogólnym w San Francisco. Uraz głowy stanowił 10 przypadków śmierci mózgowej (56 procent), a krwotoki śródczaszkowe i podpajęczynówkowe oraz urazy niedokrwienne odpowiadały odpowiednio za 5 (28 procent) i 3 (17 procent) przypadki śmierci mózgu. Pięciu pacjentów było dawcami narządów. Siedemnastu pacjentów, u których wsparcie zostało wstrzymane lub wycofane, przyjęto po operacji. Dwunastu z 17 miało operację w trybie nagłym. Mediana pobytu na oddziale intensywnej opieki wynosiła 9 dni w Szpitalu Moffitt-Long i 14 dni w Szpitalu Ogólnym w San Francisco (Tabela 3).
Niewydolność oddechowa występowała u 30 pacjentów, u których podczas hospitalizacji na oddział intensywnej opieki udzielono wsparcia lub wycofano wsparcie (z wyłączeniem pooperacyjnej niewydolności wielonarządowej). Mediana czasu trwania intensywnej terapii wynosiła siedem dni w obu szpitalach (Tabela 3). Czterej pacjenci mieli ciężką chorobę płuc i zostali przyjęci z powodu spadku czynności płuc. Sześciu pacjentów, po trzech w każdym szpitalu, miało zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); pięciu z sześciu miało zapalenie płuc Pneumocystis carvenii, a jeden miał rozlany chłoniak płucny. Pozostali pacjenci mieli ciężkie ostre uszkodzenie płuc z powodu sepsy, aspiracji lub wielokrotnego urazu.
Czternastu pacjentów, u których wsparcie zostało wstrzymane lub wycofane, zostało dopuszczonych ze znanymi nowotworami podstawowymi. Wszyscy oprócz dwóch pacjentów zostali przyjęci na oddział intensywnej terapii w Szpitalu Moffitt-Long. Jedenastu z 14 pacjentów miało guzy lite. Osiem z 14 miało niewydolność oddechową, 3 były pooperacyjne, miał guz mózgu, krwawił z krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a miał posocznicę wewnątrzdomową. Mediana pobytu na oddziale intensywnej terapii wyniosła trzy dni. Tylko trzech pacjentów miało nowotwory hematologiczne, a dwa z nich przeszły wcześniej przeszczep szpiku kostnego. Ich liczba była zbyt mała, aby umożliwić ostateczne wnioski, ale pacjenci z nowotworami hematologicznymi mieli tendencję do dłuższego pozostawania na oddziale intensywnej terapii (9, 21 i 27 dni) niż pacjenci z guzami litymi.
Proces podejmowania decyzji
Względy wstrzymywania lub wycofywania wsparcia na rzecz życia zwykle pochodzą z rund pracy zespołów podstawowej i intensywnej opieki. Główni lekarze prowadzący i lekarze prowadzący na oddziale intensywnej terapii zaczęli omawiać tę kwestię z pacjentami, jeśli byli wystarczająco kompetentni, aby podejmować decyzje medyczne lub ich rodziny, jeśli członkowie rodziny byli dostępni.
Pięciu ze 115 pacjentów (4 procent), od których wsparcie zostało wstrzymane lub wycofane, było kompetentne w ocenie ich lekarzy. Trzech z tych pacjentów miało ciężką chorobę płuc i albo wybrano, aby nie byli intubowani podczas zaostrzenia (jeden pacjent), albo odmawiali reintubacji po wielokrotnych nieudanych próbach odzwyczajenia ich od mechanicznej wentylacji (dwóch pacjentów)
[podobne: tolperyzon, asumin skład, embolizacja tętniaka ]