Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego cd

Zostali przyjęci do oddziałów z powodu ostrej niewydolności oddechowej lub niestabilności hemodynamicznej uważanej za potencjalnie odwracalną. Ponieważ bezpośrednimi przyczynami takich przyjęć nie były leżące u podstaw nowotwory, pacjentów tych rozważano również w pozostałych trzech grupach (trzech pacjentów w grupie pooperacyjnej, ośmiu w grupie z niewydolnością oddechową i jedna w grupie wewnątrzczaszkowego-uszkodzenia). Pacjentów z rakiem podzielono dalej w zależności od tego, czy mieli guzy lite, czy nowotwory hematologiczne. Dane analizowano za pomocą średniej, odchylenia standardowego i mediany. Porównaliśmy grupy za pomocą testu Kruskala-Wallisa i testu sumy rang Manna-Whitneya, z poprawką Bonferroniego dla analizy między grupami. Różnice uznano za znaczące przy P <0,05. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono na komputerze Macintosh z programem Stat View 512. Ponieważ cechy pacjentów leczonych w dwóch oddziałach intensywnej terapii różniły się, dane z jednostek analizowano zarówno w połączeniu, jak i osobno.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Mechanizmy wsparcia wstrzymane lub wycofane od 115 pacjentów intensywnie leczonych w dwóch badanych szpitalach * W trakcie rocznego okresu badań przyjęto 1719 pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i chirurgicznej; 968 pacjentów przyjęto do szpitala Moffitt-Long i 751 do szpitala ogólnego w San Francisco. Wsparcie na życie zostało wstrzymane lub wycofane z 115 spośród 1719 pacjentów przyjmowanych (7 procent) – 36 z tych, którzy przyjęli na oddział intensywnej terapii w Szpitalu Moffitt-Long (4 procent), a 79 z nich w Szpitalu Ogólnym w San Francisco (11 procent) . Z ogólnej liczby 115 (tabela 1) wsparcie wstrzymano od 22 (19 procent) i wycofano z 93 (81 procent).
Wynik
Tabela 2. Tabela 2. Długość pobytu 1719 pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej opieki medycznej (ICU) przez okres jednego roku, zgodnie z czasem przeżycia i życia. * Spośród 1719 pacjentów przyjętych na dwie jednostki intensywnej terapii, 198 zmarło tam (12 procent) – 127 w Moffitt-Long Hospital (13 procent) i 71 w San Francisco General Hospital (9 procent). Osiemdziesięciu dziewięciu z 198 pacjentów zmarłych na oddziałach intensywnej terapii (45 procent) zmarło po wstrzymaniu lub wycofaniu wsparcia (tabela 2). Pozostałych 26 ze 115 pacjentów, u których wsparcie zostało wstrzymane lub wycofane, zostało przeniesionych z oddziałów intensywnej terapii z oczekiwaniem, że umrą. Tylko jeden z nich został wypisany ze szpitala; pozostała część zmarła na oddziale w ciągu dwóch tygodni od wypisu z oddziału intensywnej terapii (tabela 2).
Diagnoza, czas trwania intensywnej terapii i przyczyna śmierci
Mediana pobytu na oddziale intensywnej terapii dla wszystkich pacjentów wynosiła dwa dni (trzy dni w szpitalu Moffitt-Long i dwa w szpitalu ogólnym w San Francisco). Mediana pobytu pacjentów zmarłych na oddziałach intensywnej opieki medycznej w wyniku wstrzymania lub wycofania wsparcia na życie wyniosła osiem dni w Szpitalu Moffitt-Long i czterech w Szpitalu Ogólnym w San Francisco. Pobyt ten był istotnie dłuższy niż u pacjentów, którzy przeżyli po leczeniu na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz u pacjentów, którzy tam zmarli, ale nie mieli podtrzymania lub wycofania podtrzymania życia (tab. 2).
Tabela 3
[przypisy: immunofiksacja, embolizacja tętniaka, asumin skład ]