urszula wysocka zielonka ad 6

Gdy liniowa część każdej krzywej została ekstrapolowana na czas (odcięta), średni okres opóźnienia wynosił 12 . 5 minut u zdrowych osób i 35 . 6 minut u osób z cukrzycą (p <0,01). Rysunek 4. Rycina 4. Synteza glikogenu mięśniowego w odniesieniu do nieoksydacyjnego metabolizmu glukozy podczas badania hiperglikemiczno-hiperinsulinemicznego Clamp. Każdy normalny podmiot reprezentowany jest przez otwarty okrąg, a każdy podmiot z NIDDM za pomocą pełnego okręgu; trzecie i czwarte cienie stałe wzdłuż osi odciętych przedstawiają wyniki dwóch badań tego samego osobnika z cukrzycą.
Figura 4 pokazuje zależność między szybkością syntezy glikogenu określoną przez 13C NMR w obu grupach badawczych podczas badania z hiperglikemią i hiperinsulinemią i odpowiednią szybkością nieoksydacyjnego metabolizmu glukozy. Szybkość syntezy glikogenu korelowała bardzo dobrze z szybkością nieoksydacyjnego metabolizmu glukozy określanego metodą kalorymetrii pośredniej (r = 0,89, P <0,001).
Dyskusja
Po spożyciu glukozy utrzymywanie prawidłowej homeostazy glukozy zależy od trzech zdarzeń, które muszą występować w skoordynowany sposób: wydzielania insuliny przez trzustkę, hamowania produkcji glukozy w wątrobie oraz stymulacji wychwytu glukozy przez wątrobę i tkanki obwodowe, głównie mięśnie. Jednak dokładny wewnątrzkomórkowy los glukozy, który jest brany przez mięśnie, był niepewny kiedy zaczęliśmy to badanie.1
Wcześniejsze badania z użyciem kalorymetrii pośredniej w połączeniu z cewnikowaniem kości udowej i techniką clampowania euglicemicznego-insuliny wykazały, że niedotlenieniowy metabolizm glukozy jest głównym wewnątrzkomórkowym losem glukozy pobranej przez mięśnie u zdrowych osób. Nieoksydacyjny szlak staje się jeszcze bardziej dominujący podczas równoczesnego hiperglikemia i hiperinsulinemia.12, 13 Niepożądane usuwanie glukozy obejmuje konwersję glukozy do glikogenu lub tłuszczu, jak również beztlenową glikolizę. Ponieważ ilość mleczanu uwolnionego z mięśnia w odpowiedzi na insulinę jest niewielka, 14, 15 oraz ponieważ uważa się, że mała ilość glukozy przekształca się w lipid, 16, 17 glikogenezy uznano za główny szlak metaboliczny odpowiedzialny za usuwanie glukozy w mięśniach. Brakowało jednak bezpośredniego potwierdzenia tego założenia in vivo. Ekstrapolując wyniki pomiaru glikogenu podczas powtarzających się biopsji mięśnia czworogłowego uda na całe ciało, Hultman i współpracownicy 18 19 20 wywnioskowali, że ponad połowa wlewu glukozy u normalnych osób została pobrana przez mięśnie i przekształcona w glikogen. Jednak warunki eksperymentalne stosowane przez tych badaczy były dość niefizjologiczne, ponieważ średnie stężenie glukozy we krwi osiągnęło szczyt 20 mmol na litr. Niedawno Bogardus i jego współpracownicy próbowali zbadać rolę tworzenia się glikogenu w całkowitym usuwaniu glukozy, stosując technikę euglikemicznej iniekcji insuliny. Chociaż stężenie insuliny w osoczu osiągnęło poziom farmakologiczny (> 6 nmol na litr), nie można było wykazać stałego wzrostu zawartości glikogenu w mięśniach. Jednakże zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy aktywnością syntazy glikogenu i nieutleniającym pobieraniem glukozy. 23, 25, 26 Na podstawie tej obserwacji, ci pracownicy stwierdzili, że tworzenie glikogenu stanowi główny szlak nieutleniającego usuwania glukozy u ludzi.
[podobne: zhemolizowana krew, embolizacja tętniaka, kwas dichlorooctowy ]