Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 6

Udar bez wcześniejszego zdarzenia wystąpił w 4,6 procentach w grupie placebo i 3,6 procent w grupie otrzymującej prawastatynę. Wskaźniki udaru po każdym nieinfuzyjnym zdarzeniu wieńcowym wynosiły odpowiednio 13,9 i 12,9 na 1000 osobo-lat w grupach otrzymujących placebo i prawastatynę. Wśród pacjentów, którzy nie mieli incydentu wieńcowego, wskaźnik udaru wyniósł odpowiednio 6,9 i 5,5 na 1000 osobo-lat w grupach otrzymujących placebo i prawastatynę. Zmniejszenie ryzyka nie różniło się istotnie między okresami przed i po niecałkowitym zdarzeniu wieńcowym (P> 0,48 dla wszystkich porównań). Względne zmniejszenie ryzyka związanego z prawastatyną po dostosowaniu do wszystkich niecałkowych zdarzeń wieńcowych wynosiło 17 procent (przedział ufności 95 procent, -2 do 32 procent [wartość ujemna wskazuje na wzrost ryzyka]), podobnie do zmniejszenia ryzyka przed korektą. Migotanie przedsionków było obecne na początku badania u 5,6% pacjentów, którzy mieli udar, w porównaniu z 1,2% pacjentów, którzy nie mieli udaru (p <0,001). Migotanie przedsionków rozwinęło się po raz pierwszy podczas badania w 2,2% grupy placebo i 2,9% grupy prawastatynowej (p = 0,06). Nie stwierdzono istotnej różnicy między prawastatyną a grupą placebo pod względem umieralności po udarze (odpowiednio 13,0 i 13,2 procent) lub nasilenia niepełnosprawności związanej z udarem. Relacja między charakterystykami linii bazowej a występowaniem udaru mózgu
Tabela 5. Tabela 5. Czynniki ryzyka dla udaru z dowolnej przyczyny. Tabela 5 przedstawia predykatory linii podstawowej udaru z dowolnej przyczyny, zgodnie z modelem wielowymiarowym i modelem jednowymiarowym dla każdego predyktora. Ryzyko wzrosło wraz ze starszym wiekiem i wzrostem skurczowego ciśnienia krwi, a było ono wyższe u pacjentów z nadciśnieniem w wywiadzie, cukrzycą, przebytym udarem, paleniem tytoniu lub migotaniem przedsionków. Ryzyko było większe u pacjentów, u których niestabilna dławica piersiowa była zdarzeniem kwalifikującym niż u osób z zawałem mięśnia sercowego jako zdarzenie kwalifikujące i była wyższa u pacjentów z wcześniejszym zawałem przedniej ściany serca niż u osób z innymi rodzajami zawału mięśnia sercowego. Poziomy lipidów w punkcie wyjściowym nie były istotnymi czynnikami prognostycznymi występowania udaru ani w grupie całkowitej, ani w grupie placebo.
Z wyjątkiem płci wszystkie predyktory ogólnego udaru w analizie wieloczynnikowej były również w tej analizie czynnikami predykcyjnymi udaru niehemotropowego. Wskaźnik masy ciała również był wskaźnikiem. Poziomy lipidów w linii podstawowej nie były istotnymi czynnikami predykcyjnymi ryzyka udaru niehemotropowego zarówno w całej badanej populacji, jak i w grupie placebo. Zmiana poziomu cholesterolu LDL w pierwszym roku po przyjęciu nie była istotnym czynnikiem prognostycznym ogólnego udaru lub udaru niehemoragicznego w grupie otrzymującej prawastatynę lub całkowitej populacji badania (P> 0,1 dla wszystkich porównań). Po dostosowaniu do istotnych czynników wyjściowych leczenie prawastatyną wiązało się ze zmniejszeniem o 16 procent ogólnego ryzyka udaru (95 procent przedziału ufności, -3 do 31 procent, P = 0,10) i zmniejszenia o 21 procent w ryzyko udaru nie-krwotocznego (95-procentowy przedział ufności, 3 do 36%, P = 0,03).
Dyskusja
Badanie to pokazuje, że obniżające stężenie lipidów leczenie prawastatyną zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów ze znaną chorobą wieńcową
[podobne: zrosty opłucnowe, terapia przeciwgrzybicza, badania ginekologiczne rodzaje ]
[podobne: znamiona melanocytowe, kulki gejszy do czego sa, choroba niemanna picka ]