stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6

Prognozy Kaplan-Meier skumulowanego występowania śmierci, ponownego zawału lub udaru w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po randomizacji. Do obliczenia wartości P użyto testu log-rank. Po sześciu miesiącach częstość zgonu, ponownej infekcji lub udaru (nie zaobserwowano żadnego przypadku udaru w czasie obserwacji) wyniosła 8,5% w grupie stentów, w porównaniu z 23,2% w grupie alteplazowej (względne ryzyko, 0,34; przedział ufności, 0,13 do 0,88) (rysunek 1). Łączna częstość zgonów w tym okresie wyniosła 4,2% w grupie stentów i 13,0% w grupie alteplazy (ryzyko względne, 0,31, przedział ufności 95%, od 0,08 do 1,16). Rewaskularyzacja tętnicy związanej z zawałem była konieczna u 10,0% pacjentów w grupie stentów i 34,9% pacjentów w grupie alteplazy (ryzyko względne 0,24; przedział ufności 95%, od 0,11 do 0,57). Continue reading „stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6”

Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej

W pewnym momencie terapia przeciwpłytkowa była ograniczona do aspiryny i dipirydamolu jako wtórnych lub pierwotnych środków zapobiegawczych. Dziś jednak mamy do czynienia z dramatyczną rewolucją w tej dziedzinie z szybkim rozwojem antagonistów receptorów, inhibitorów adhezji płytek krwi i inhibitorów metabolicznych. Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej próbuje wprowadzić tę rewolucję do lekarzy praktykujących przede wszystkim w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej. Lista autorów ilustruje, że wielu specjalistów w tej dziedzinie to teraz także specjaliści od płytek. Książka ma cztery sekcje: wprowadzenie do koagulacji i funkcji płytek krwi, rozdział na temat różnych leków przeciwpłytkowych, rozdział dotyczący zastosowań klinicznych oraz rozdział poświęcony przyszłym kierunkom. Continue reading „Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej”

Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5

Obrazowania nie wykonano u 45 pacjentów z grupy placebo i 31 pacjentów z grupy prawastatynowej. W grupie placebo 231 udarów wystąpiło u 204 z 4502 pacjentów (4,5 procent), a w grupie otrzymującej prawastatynę 188 udarów wystąpiło u 169 z 4512 pacjentów (3,7 procent), względna redukcja ryzyka o 19 procent (95 procent przedział ufności, od 0 do 34%, P = 0,05) (tabela 2 i wykres 1A). To zmniejszenie ryzyka odpowiada wystąpieniu udarów u 8 pacjentów na 1000 pacjentów leczonych prawastatyną zamiast placebo przez sześć lat. Udary niehemorytmiczne wystąpiły u 4,4% pacjentów przypisanych do grupy placebo iu 3,4% osób przypisanych do prawastatyny, względnej redukcji ryzyka o 23% (przedział ufności 95%, od 5 do 38%, P = 0,02) (ryc. 1B). Continue reading „Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5”

Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4

Charakterystyka linii podstawowej 240 pacjentów. Łącznie 120 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymania wlewu omeprazolu, a 120 do otrzymania placebo. Badane grupy były podobne pod względem cech demograficznych, częstości występowania i rodzajów współistniejących chorób, nasilenia krwawienia podczas prezentacji, czynników ryzyka wystąpienia wrzodów, lokalizacji i wielkości owrzodzeń oraz objawów krwawienia (Tabela 1). Wszyscy oprócz jednego pacjenta, który był w grupie placebo, ukończyli przypisaną infuzję zgodnie z protokołem. Pacjent wycofał się z badania pierwszego dnia infuzji. Continue reading „Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4”

Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 7

W związku z tym uważamy, że dalsze obserwacje kliniczne i serologiczne takich dawców nie są na ogół konieczne w przypadku braku historii wysokiego ryzyka zachowań i objawów klinicznych. Ostatnio Centrum Kontroli Chorób wydało zalecenie, że osoba, której wyniki testu Western blot są stale nieokreślone przez co najmniej sześć miesięcy – przy braku jakichkolwiek znanych czynników ryzyka, objawów klinicznych lub innych ustaleń – można uznać za być ujemne w przypadku przeciwciał przeciwko HIV-1. 10 Zalecenie oparte wyłącznie na wynikach klinicznych i serologicznych jest uzasadnione danymi wirusologicznymi przedstawionymi w naszym badaniu, chociaż nasze dane sugerują, że określenie odpowiedniej długości odstępu kontrolnego wymaga dalszych badań, a przerwa może być krótsza niż sześć miesięcy, a ponadto nasze wnioski mogą mieć zastosowanie do innych obszarów geograficznych o wyższym wskaźniku seroprewalencji HIV-1, ale potrzebne są dodatkowe badania, aby to potwierdzić. Należy jednak zauważyć, że nasze wyniki badań nie mogą być ekstrapolowane na osoby o nieokreślonych wynikach z Western blotting, które angażują się w zachowania stwarzające wysokie ryzyko zakażenia HIV-1. Na przykład Kleinman i in. Continue reading „Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 7”

Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 6

Dziewięćdziesiąt dwa spośród 99 próbek (93 procent) miało prążki tylko dla rdzeniowych białek HIV-1 (p17, p24 i p55), a 3 z 99 (3 procent) miało prążki co najmniej jednego białka genu pol (p51 lub p66). Próbki od czterech dawców miały słabe cienkie prążki w regionie gp41 lub gp160, ale prążki nie przypominały szerokich, rozproszonych pasm charakterystycznych dla tych białek otoczki HIV-1. Dalsze testy metodą Western blot ujawniły, że 90 z 99 próbek (91 procent) nadal miało nieokreślone wyniki testu, 8 (8 procent) było ujemnych, a było niemożliwych do zinterpretowania z powodu ciemnego zabarwienia tła (Tabela 4). W żadnej z tych próbek nie zaobserwowano ewolucji wzorców pasm, takich jak zwiększenie wytrzymałości pasma lub rozwój charakterystycznych pasm obwiedni (tabela 3). Jedenaście próbek miało prążki do białek genu pol po obserwacji, w porównaniu z pierwotnie trzema próbkami. Continue reading „Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 6”

Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 6

Nie było również dostępności łóżek na oddziałach intensywnej terapii, chociaż jednostki były często pełne. Główny zespół i zespół intensywnej opieki początkowo zgodzili się na wstrzymanie lub wycofanie wsparcia od wszystkich poza trzema pacjentami (3 procent). W dwóch z tych przypadków zespół intensywnej opieki postanowił, że wsparcie powinno zostać wycofane, zanim zespół główny dojdzie do takiego wniosku. Opieka była kontynuowana, dopóki obie drużyny nie osiągnęły porozumienia.
Zaangażowanie rodziny
Członkowie rodziny byli dostępni dla 106 ze 115 pacjentów (92 procent), a wszystkie dostępne osoby były zaangażowane w proces decydowania o wstrzymaniu lub wycofaniu wsparcia. Continue reading „Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 6”

Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego

Terminy wstrzymanie wsparcia na rzecz życia i wycofanie wsparcia na życie odnoszą się do procesów, zgodnie z którymi różne interwencje medyczne nie są podawane pacjentom lub są od nich usuwane z oczekiwaniem, że w rezultacie umrą. Wsparcie życiowe jest wstrzymywane lub wycofywane od wielu pacjentów, szczególnie tych z poważną chorobą, ale dokładna liczba nie jest znana. Wytyczne zostały opracowane w celu ułatwienia procesu wstrzymywania i wycofywania 1, 2 Ponadto, ostatnie badania opisały szczegółowo procedurę, dzięki której zapisywane są nie-reanimowane zlecenia i ich zwykły wynik.3 4 5 6 7 8 sposób, przyczyny i okoliczności, w których podtrzymywanie życia zostało wstrzymane lub wycofane, nigdy nie zostały zbadane. Z powodu braku informacji przeprowadziliśmy roczne badanie obserwacyjne dotyczące wstrzymywania i wycofywania wsparcia na życie od pacjentów w ciężkim stanie psychicznym w dwóch szpitalach klinicznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Metody
Badanie to przeprowadzono na oddziałach intensywnej terapii medyczno-chirurgicznej w Szpitalu Moffitt-Long i Szpitalu Ogólnym w San Francisco. Continue reading „Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego”