Wpływ płodu na terapię metoklopramidem na mdłości i wymioty ciąż

Wiele kobiet w ciąży ma nudności i wymioty w pierwszym trymestrze; skutki te mogą być ciężkie i u niektórych kobiet trwają dłużej niż w pierwszym trymestrze ciąży1. Przyczyna może być wieloczynnikowa, a zaburzenie to diagnoza wykluczenia.2 Od czasu tragedii talidomidu istnieje zwiększona świadomość zagrożeń związanych z leczeniem farmakologicznym. w szczególności w czasie ciąży, a zwłaszcza w leczeniu przeciwwymiotnym.3 Chociaż produkt leczniczy nie jest dopuszczony do stosowania w przypadku nudności i wymiotów związanych z ciążą, metoklopramid jest lekiem przeciwwymiotnym z wyboru u kobiet w ciąży w kilku krajach europejskich.4 Nie przeprowadzono jednak żadnych prospektywnych badań dotyczących wpływu na płód. leczenia metoklopramidem u kobiet w ciąży.
Do prospektywnego badania zakwalifikowano 126 kobiet, które zadzwoniły do jednego z pięciu ośrodków informacji teratogennej (po jednym we Włoszech i Brazylii oraz trzech w Izraelu), ponieważ przyjmowały metoklopramid w pierwszym trymestrze ciąży z powodu nudności i wymiotów. Continue reading „Wpływ płodu na terapię metoklopramidem na mdłości i wymioty ciąż”

Rodzinne formy dysgenezy tarczycy u niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy

Dysgenezja tarczycy (aplazja tarczycy lub ektopowa tarczycy) odpowiada za 85 procent przypadków wrodzonej niedoczynności tarczycy. Patogeneza dysgenezji tarczycy nie jest znana. Chociaż zgłoszono kilka przypadków rodzinnych, 1,2 zaburzenie uważa się za sporadyczne. Opisano przypadki spowodowane mutacjami kilku genów odpowiedzialnych za organogenezę tarczycy (gen i 2 czynnika transkrypcyjnego tarczycy oraz PAX 8) oraz gen receptora tyreotropinowego.3-5 Jednak w przypadkach wrodzonej niedoczynności tarczycy odsetek przypadki rodzinne spowodowane dysgenezją tarczycy nie są znane.
W badaniu popartym przez Francuskie Stowarzyszenie Diagnozy i Profilaktyki Handicapu Dziecięcego wysłaliśmy kwestionariusz do wszystkich 592 pediatrów, którzy zapewniali stałą opiekę kliniczną dla 4049 niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy wykrytą podczas pierwszych 19 lat francuskiego programu badań przesiewowych noworodków. Continue reading „Rodzinne formy dysgenezy tarczycy u niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy”

Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 7

Korzyści z prawastatyny zostały osiągnięte bez działań niepożądanych i bez zwiększenia częstości występowania udaru krwotocznego. Aspiryna podawana w ramach profilaktyki wtórnej zmniejsza ryzyko udaru o 25 procent, 17, aw tym badaniu korzyści z prawastatyny osiągnięto w populacji, w której wskaźnik stosowania kwasu acetylosalicylowego był wysoki. Analiza na podstawie poziomu cholesterolu całkowitego i LDL na linii podstawowej nie wykazała różnic w działaniu leczniczym. Wcześniejsze badania donoszą, że obniżenie poziomu lipidów za pomocą terapii innych niż statyny w porównaniu z placebo lub kontrolą zmniejszyło częstość incydentów wieńcowych, ale nie częstość udaru.18 Rozbieżność między ich wynikami a naszą mogła być spowodowana niższą bezwzględną uderzeń niż zdarzeń wieńcowych, różnych przyczyn udaru, względnie młodego wieku pacjentów w tych badaniach (z których większość wykluczała pacjentów w wieku powyżej 70 lat, podgrupę stanowiącą 15 procent populacji w naszym badaniu), niewielkie ogólne obniżenie poziomu cholesterolu (10 do 11 procent, w porównaniu z około 18 procentami w naszym badaniu) oraz niewielka liczba udarów.
Analiza post hoc skandynawskiego badania przeżywalności Simvastatin wykazała, że symwastatyna, w porównaniu z placebo, była związana z mniejszą częstością występowania połączonego punktu końcowego udaru i przejściowym atakiem niedokrwiennym (28 procent względnej redukcji [3,4 procent vs. Continue reading „Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 7”

Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych ad 6

W dużym, wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo badaniu, Daneshmend i współpracownicy stwierdzili, że stosowanie dożylnych bolusowych wstrzyknięć omeprazolu przed endoskopią nie miało wpływu na wynik krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.7 Endoskopowe objawy krwawienia występowały jednak rzadziej u pacjentów podawany omeprazol, co sugeruje, że omeprazol może przyspieszyć usuwanie endoskopowych objawów krwawienia. Ponieważ nie zgłoszono proporcji owrzodzeń z określonymi objawami krwotoku, można uwzględnić owrzodzenia z niewielkimi objawami. Wytyczne dotyczące leczenia endoskopowego nie zostały określone. Ponadto dawka omeprazolu była niewystarczająca, aby zneutralizować pH żołądka. W innym badaniu z udziałem 220 pacjentów, którzy nie zostali poddani leczeniu endoskopowemu, u 8 pacjentów, u których wrzodzieje wystąpiło widoczne naczynko lub skrzep, obserwowano istotnie mniejszą częstość krwawień po podaniu doustnej dawki 40 mg omeprazolu dwa razy na dobę przez pięć dni. Continue reading „Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych ad 6”

Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 8

Musimy jednak ostrzec, że moc statystyczna naszych badań była ograniczona, ponieważ oceniano tylko 11 losowo zidentyfikowanych osób z kontrolą przeciwciał przeciw HIV. Poza dostarczeniem wglądu w znaczenie nieokreślonych wyników Western blot u dawców krwi, wyniki naszego badania mają wpływ na zdrowie publiczne w odniesieniu do badań nad seroprawalencją i programów badań przesiewowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Na przykład co najmniej 4 miliony osób z innych populacji, na przykład kobiet w wieku rozrodczym6, 32 i rekrutów wojskowych33, jest poddawanych badaniom przesiewowym na obecność przeciwciał HIV-1 rocznie w Stanach Zjednoczonych. Można się spodziewać, że wiele z tych badań przesiewowych zostanie oznaczonych jako posiadających nieokreślone wyniki w analizie Western blotting na jednej ocenie. Przedstawione tu dane wskazują, że identyfikowalne osoby z takich populacji, których wyniki Western blot są oceniane dwukrotnie jako niezdeterminowane i które są na niskim poziomie ryzyka, nie są zarażone wirusem HIV. Continue reading „Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 ad 8”

Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 cd

Jedenaście dawców krwi pełnej, którzy byli ujemni pod względem przeciwciał w teście immunoenzymatycznym, wybrano losowo i przeprowadzono wywiady w czasie dawstwa; próbki krwi od tych dawców zostały użyte do zapewnienia kontroli negatywnych pod względem HIV-1. Wszystkie próbki krwi zostały zakodowane i przetestowane na ślepo. Dane analizowano standardowymi jednowymiarowymi metodami, w tym testem chi-kwadrat i dokładnym testem Fishera, dwustronnością i analizą wariancji dla porównań wieku.
Testy labolatoryjne
Przeprowadzono dwa testy immunoenzymatyczne na obecność przeciwciał HIV-1 (Genetic Systems i Abbott Laboratories) na oryginalnych i kontrolnych próbkach surowicy, dla których wyniki Western blot były nieokreślone, zgodnie z zaleceniami producenta. Różne nielicencjonowane testy Western blot dla HIV-1 zostały wykonane na oryginalnych próbkach surowicy w momencie dawstwa; licencjonowane Western blot HIV-1 (Dupont Diagnostics, Wilmington, Del.) przeprowadzono na wszystkich kontrolnych próbkach surowicy. Continue reading „Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 cd”

urszula wysocka zielonka ad 5

Ta ścisła korespondencja sugerowała, że cały podawany izotop pozostał w pozycji glukozy w pozycji C-1 i nie został zaszyfrowany do innych pozycji. To odkrycie jest zgodne z naszą poprzednią obserwacją i nie było niespodziewane, ponieważ środowisko hiperglikemiczne z hiperinsulinemią hamowało produkcję glukozy w wątrobie.6, 8 Średnie początkowe stężenia insuliny w osoczu wynosiły 36 . 6 pmol na litr u zdrowych osób i 60 . 12 pmoli na litr u osób z cukrzycą. Po rozpoczęciu skojarzonej infuzji glukozy, insuliny i somatostatyny stężenie insuliny w osoczu szybko wzrosło iw ciągu 10 minut osiągnęło plateau wartość 402 . Continue reading „urszula wysocka zielonka ad 5”

Hiperurykemia i dna wywołane cyklosporyną

Czy Lin i in. (Wydanie 3 sierpnia) przedstawiają swoje zalecenia dotyczące leczenia pacjentów po przeszczepieniu z dnawym zapaleniem stawów. Opieka nad tymi pacjentami jest skomplikowana przez istnienie potencjalnie poważnych interakcji lekowych między allopurinolem i azatiopryną. Allopurinol jest inhibitorem oksydazy ksantynowej i ważną częścią armamentarium do leczenia dny moczanowej. Azatiopryna jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym głównie z cyklosporyną i prednizonem w zapobieganiu odrzuceniu narządu u biorców przeszczepów. Continue reading „Hiperurykemia i dna wywołane cyklosporyną”

Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 8

Podobnie, kilka badań nakreśliło złe rokowanie u pacjentów z przerzutowym rakiem lub AIDS i ciężką niewydolnością oddechową spowodowaną pneumocystycznym zapaleniem płuc.14 15 16 17 18 Oczekiwania członków rodziny o złym wyniku z zaburzeń, takich jak zaawansowany rak i ciężkie urazy głowy, mogą wpłynęły na nich, aby zgodzić się z zaleceniami lekarzy, aby ograniczyć opiekę u takich pacjentów. Niedawne badania pacjentów, którzy przeżyli terapię na oddziale intensywnej terapii oraz rodziny zmarłych tam pacjentów, ujawniły, że grupy te rezygnowałyby z intensywnej opieki, gdyby chory miał niewielką nadzieję lub nie miał żadnej nadziei na wyleczenie lub był w ciężkim stanie neurologicznym.19 W przeciwieństwie do tego wynik leczenia pacjentów z niewydolnością wielonarządową lub niewydolnością oddechową niezwiązaną z rakiem lub AIDS był mniej pewny, nawet gdy zastosowano wskaźnik ciężkości choroby układu ostrej fizjologii i przewlekłego systemu oceny stanu zdrowia (APACHE II). 20 21 22 23 24 25 Dlatego lekarze prawdopodobnie rozważają wstrzymanie lub wycofanie leczenia od tych pacjentów dopiero w późniejszym czasie w trakcie choroby. Jasne jest, że definicja w dalszych badaniach podgrup pacjentów ze szczególnie słabymi prognozami ułatwiłaby podejmowanie bardziej obiektywnych decyzji dotyczących leczenia podtrzymującego życie.
Po drugie, pacjenci często nie byli w stanie uczestniczyć w dyskusjach na temat zaprzestania leczenia podtrzymującego życie, ale stwierdziliśmy, że członkowie rodziny byli gotowi wziąć czynny udział w tych decyzjach. Continue reading „Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 8”