stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 5

Nie było istotnych różnic między grupami w proporcjach pacjentów, którzy przyjmowali jednocześnie leki. Tabela 2 pokazuje początkową i postproceduralną charakterystykę angiograficzną pacjentów, którym przydzielono stentowanie wieńcowe. Całkowicie odtworzony przepływ krwi w płynie (przepływ 3 według TIMI) u 95,8 procent pacjentów, którzy otrzymali stent z abciximabem. Odzyskiwanie mięśnia sercowego
Wstępnego badania radionuklidów nie można było wykonać u sześciu pacjentów w grupie stentów i siedmiu w grupie alteplazy z powodu niestabilności hemodynamicznej lub z przyczyn technicznych. Spośród sześciu takich pacjentów w grupie stosującej stent, trzech zmarło wkrótce po zabiegu (jeden w dniu 1, jeden w dniu 3 i jeden w dniu 5), dwóch przeszło badanie kontrolne z użyciem radionuklidów (ostateczna wielkość zawału, 29,7% i 3,0 procent lewej komory), a jeden nie był poddawany badaniu kontrolnemu. Spośród siedmiu takich pacjentów w grupie alteplazy trzy osoby zmarły wkrótce po otrzymaniu terapii fibrynolitycznej (dwie w dniu i jedna w dniu 3), dwie osoby przeszły dalsze badania nad radionuklidami (ostateczna wielkość zawału, 20,9% i 15,7% lewa komora), a pozostałe dwa nie zostały poddane badaniu uzupełniającemu. Spośród 127 pacjentów, którzy przeszli wstępne badanie z użyciem radionuklidów, 2 pacjentów w każdej grupie nie było poddawanych badaniu kontrolnemu. Tak więc 63 pacjentów w grupie stentów (88,7 procent) i 60 pacjentów w grupie alteplazy (87,0 procent, p = 0,75) przeszło zarówno wstępne, jak i kolejne badania radionuklidów, które były wymagane do obliczenia pierwotnego punktu końcowego. Tylko u trzech pacjentów w grupie stentów i czterech w grupie alteplazowej wykonano rewaskularyzację tętnicy związanej zawałem między początkowymi a kontrolnymi badaniami radionuklidów.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki scyntygrafii. Tabela 3 pokazuje wyniki scyntygrafii. Chociaż wielkość początkowej wady perfuzji była podobna w obu grupach, ostateczny rozmiar zawału był istotnie mniejszy wśród pacjentów w grupie stentów niż w grupie alteplazowej (14,3 procent vs. 19,4 procent lewej komory, P = 0,02). Różnica ta była wynikiem większego stopnia wyładowania mięśnia sercowego w grupie stentów (16,1 procent w porównaniu z 7,4 procent lewej komory, P <0,001). Dlatego pierwotny punkt końcowy badania - wskaźnik ratunkowy - był znacznie większy w przypadku stentowania niż w przypadku alteplazy (0,57 vs. 0,26, p <0,001).
Wyniki kliniczne
Trzech pacjentów w grupie stentów (4,2 procent) i pięciu w grupie alteplazy (7,2 procent) zmarło w ciągu pierwszych 30 dni po randomizacji. Wystąpiły również dwa przypadki ponownej infekcji wśród pacjentów w grupie stentów oraz cztery przypadki wśród pacjentów w grupie alteplazy. Tak więc złożony punkt końcowy śmierci, zawału lub udaru po 30 dniach osiągnięto u pięciu pacjentów w grupie stentów (7,0 procent) i dziewięciu pacjentów w grupie alteplazy (13,0 procent). Jeden pacjent w każdej grupie wymagał pilnego pomostowania tętnic wieńcowych w tym okresie. Poważne powikłania krwotoczne obserwowano u trzech pacjentów w grupie stentów i dwóch w grupie alteplazy.
Rysunek 1
[więcej w: zrost opłucnowy, ginekolog mosina, chemoreceptory ]
[więcej w: objaw tinela, tolperyzon, cykl miesiączkowy śluz ]