Hepatic Iron Concentration and Total Body Iron Stores w Thalasssemia Major czesc 4

Wariancja wartości resztkowych z modelu regresji dla próbek, które miały suchą masę mniejszą niż 1,0 mg, była ponad ośmiokrotnie większa niż wariancja dla próbek, które miały suchą masę 1,0 mg lub więcej (F = 8,54, 22 i 24 df odpowiednio: P <0,001), co wskazuje na lepsze dopasowanie modelu do danych uzyskanych z większych próbek wątroby (Figura 1). W związku z tym ograniczyliśmy dalsze analizy do danych z 25 pacjentów z próbkami wątroby, które wynosiły co najmniej 1,0 mg suchej masy. Figura 1B pokazuje zależność między całkowitą ilością żelaza w ciele a spadkiem stężenia żelaza w wątrobie w grupie 25 pacjentów z próbkami wątroby o suchej masie co najmniej 1,0 mg (r = 0,98, P <0,001). Oszacowane nachylenie było znacząco różne od zera (t = 21,9, 23 df, P <0,001), ale szacowany przecinek nie różnił się istotnie od zera (t = 0,5, 23 df; P = 0,63). Druga analiza regresji, w której założyliśmy, że zasoby żelaza w wątrobie zostały zredukowane do zera (tj. Całkowite usunięcie zapasów żelaza w organizmie), wykazało, że zmienność stężenia żelaza w wątrobie stanowi 98% zmian w całkowitej ilości żelaza . Zmierzone całkowite zapasy żelaza mieściły się w 95-procentowych przedziałach ufności dla przewidywanych wartości u wszystkich 25 pacjentów. Obecność lub brak śledziony oraz obecność lub brak i nasilenie zwłóknienia wątroby nie wpłynęło znacząco na zależność między stężeniem żelaza w wątrobie a zapasami żelaza w organizmie.
Zakładając, że koncentracja żelaza w wątrobie spadła do zera podczas puszczenia krwi, przy całkowitym usunięciu zapasów żelaza z organizmu, związek między tymi dwoma zmiennymi można wyrazić następująco:
całkowite zapasy żelaza w organizmie = 10,6 (stężenie żelaza w wątrobie), przy całkowitej zawartości żelaza w ciele wyrażone w miligramach żelaza na kilogram masy ciała, a stężenie żelaza w wątrobie wyrażone w miligramach żelaza na gram wątroby, sucha masa. Na podstawie tego równania można wiarygodnie oszacować całkowity zapas żelaza w ciele na poziomie 250 mg na kilogram masy ciała, przy standardowym błędzie mniejszym niż 7,9.
Dyskusja
W naszym badaniu pacjentów, którzy przeszli udany przeszczep szpiku dla talasemii durowej, istniała istotna korelacja między ilością żelaza zmobilizowanego z magazynów żelaza w organizmie a redukcją stężenia żelaza w wątrobie w wyniku leczenia upuszczaniem krwi. Nasze analizy wykazały, że zmienność stężenia żelaza w wątrobie stanowi 98 procent zmian w całkowitym zapasie żelaza, co sugeruje, że inne czynniki, takie jak wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, utrata krwi z miesiączki, splenektomia i jej czas oraz zwłóknienie wpływ.
Aby uzyskać dokładne oszacowanie korelacji między całkowitą ilością żelaza w organizmie a stężeniem żelaza w wątrobie, konieczne było spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, biopsja wątroby musiała wykazać, że marskość i zmiany ogniskowe były nieobecne. W przypadku braku marskości i zmian ogniskowych, żelazo jest równomiernie rozprowadzane w wątrobie, tak że stężenie żelaza w próbce jest reprezentatywne dla tego w całej wątrobie. Po drugie, próbka wątroby musiała mieć suchą masę co najmniej 1,0 mg dla wiarygodnych wyników.
Nasze wyniki sugerują, że rozkład przetoczonego żelaza pomiędzy wątrobą a miejscami pozawątrobowymi jest wyjątkowo jednolity u pacjentów z talasemią dur, pomimo różnic w wieku, ilości transfuzji krwi, całkowitej ilości deferoksaminy podanej dla chelatowania żelaza i innych czynników
[więcej w: tolperyzon, dentysta tłuszcz, ginekolog mosina ]
[podobne: objaw tinela, tolperyzon, cykl miesiączkowy śluz ]