Cathepsin D i rokowanie w raku piersi czesc 4

Niskie wartości katepsyny D w prawidłowych tkankach sutka zgłaszali także Rochefort i wsp. 3, 5 Cathepsin D i wyniki kliniczne
Ponieważ rozkład wartości katepsyny D był w przybliżeniu logarytmiczny, użyliśmy log10 wartości (po ustawieniu wszystkich zer na 1) jako zmiennej ciągłej i zbadaliśmy jej związek z wolnym od choroby i całkowitego przeżycia. W przypadku 199 pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem chłonnym wyższe wartości stężenia katepsyny D przewidują krótszy czas przeżycia wolnego od choroby (P = 0,018, ryzyko względne, 1,47 na wzrost jednostki logarytmicznej) i krótsze przeżycie całkowite (P = 0,005, ryzyko względne, 1,79 na log -jednak wzrost), ale ta sama relacja nie pojawiła się u 198 pacjentów z chorobą z dodatnim węzłem (p = 0,68 i 0,24).
Ryc. 3. Ryc. 3. Maksymalne wiarygodności Określanie wartości odcięcia dla katepsyny D dla przewidywania przeżycia wolnego od choroby w raku piersi. Wartości P otrzymane dla każdej wartości odcięcia wykreślono względem samej wartości. Istotność statystyczna jest wskazywana przez poziomą linię na poziomie 0,05. Panel A pokazuje wartości u 199 pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem, a panel B u 198 pacjentów z chorobą z dodatnim węzłem.
Ponieważ większość czynników prognostycznych uważa się zwykle za zmienione, nieciągłe zmienne, wówczas wybrano punkt odcięcia dla wartości katepsyny D, aby uzyskać optymalną separację pomiędzy niskim i wysokim ryzykiem nawrotu u pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem. Jak pokazano na rysunku 3A, znaczny zakres wartości odcięcia dał statystycznie istotne oddzielenie możliwości przeżycia wolnego od choroby. Spośród nich optymalny punkt odcięcia wynosił 75 jednostek, z których 32 procent pacjentów miało wysoki poziom katepsyny D. W przeciwieństwie do tego, u pacjentów z chorobą z dodatnim węzłem nie było wartości odcięcia, która dała znaczące rozdzielenie (ryc. 3B), zgodnie z naszym wcześniejszym wnioskiem opartym na zastosowaniu wartości katepsyny D jako zmiennej ciągłej. Analiza całkowitego przeżycia dała około tego samego punktu odcięcia katepsyny D jako analizę przeżycia wolnego od choroby dla pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem i bez punktu odcięcia dla grupy dodatniej dla węzła (dane nie przedstawione).
Katepsyna D i inne markery prognostyczne
Tabela 1. Tabela 1. Poziomy katepsyny D w porównaniu z innymi czynnikami prognostycznymi u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem piersi. Tabela 2. Tabela 2. Poziomy katepsyny D w porównaniu z innymi czynnikami prognostycznymi u pacjentów z rakiem piersi z dodatnim guzem. Następnie określono relacje między zdekomizowaną katepsyną D i innymi markerami rokowania. W grupie z ujemnym węzłem (tab. 1) stwierdzono wyższy poziom katepsyny D u pacjentów z guzami aneuploidalnymi (P = 0,005), natomiast nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy wartościami katepsyny D a stanem receptora estrogenu, stanem receptora progesteronu, rozmiar guza lub wiek pacjenta. Przeanalizowaliśmy również dane od pacjentów z chorobą z obecnością węzłów chłonnych (tabela 2). Ploidia nie była dostępna dla większości z tych pacjentów, a z innych czynników tylko obecność pozytywnych receptorów steroidowych była nieznacznie związana z wysokim poziomem katepsyny D. Nie było to zaskakujące, ponieważ poziomy katepsyny D są zwiększone przez estrogen w pewnym raku piersi linie komórkowe i podobną tendencję zaobserwowano w grupie negatywnej pod względem węzłów (Tabela 1)
[podobne: kolka nerkowa przyczyny, mch obniżone, objaw tinela ]