Wzorce aktywacji mózgu u osób zagrożonych chorobą Alzheimera

Allel .4 genu apolipoproteiny E (APOE) jest głównym znanym genetycznym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera, najczęstszej przyczyny otępienia w późnym okresie życia. Aby określić związek między reakcjami mózgu na zadania wymagające pamięci a genetycznym ryzykiem choroby Alzheimera, wykonaliśmy genotypowanie APOE i obrazowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu u osób starszych z nienaruszonym poznaniem. Metody
Przebadaliśmy 30 osobników (wiek, od 47 do 82 lat), którzy byli neurologicznie normalni, z których 16 było nosicielami allelu .4 APOE, a 14 było homozygotami pod względem allelu .3 APOE. Średni wiek i poziom wykształcenia były podobne w obu grupach. Wzory aktywacji mózgu podczas czynnościowego skanowania MRI zostały określone podczas gdy badani zapamiętali i przywołali niespokrewnione pary słów i podczas gdy badani odpoczywali pomiędzy takimi okresami. Pamięć została ponownie oceniona u 14 badanych dwa lata później.
Wyniki
Zarówno wielkość, jak i zakres aktywacji mózgu podczas zadań związanych z aktywacją pamięci w regionach dotkniętych chorobą Alzheimera, w tym w lewych rejonach hipokampu, ciemieniowych i przedczołowych, były większe wśród nosicieli allelu .4 APOE niż u nosicieli APOE .3 allel. Podczas okresów przypominania nosiciele allelu .4 APOE mieli większy średni wzrost intensywności sygnału w rejonie hipokampa (1,03 procent w porównaniu z 0,62 procent, P <0,001) i większą średnią (. SD) liczbę aktywowanych regionów w mózg (15,9 . 6,2 vs. 9,4 . 5,5, p = 0,005) niż nosiciele allelu .3 APOE. Ocena podłużna po dwóch latach wykazała, że stopień aktywacji mózgu linii podstawowej korelował ze stopniem spadku pamięci.
Wnioski
Wzory aktywacji mózgu podczas zadań wymagających pamięci różnią się w zależności od genetycznego ryzyka choroby Alzheimera i mogą przewidywać późniejszy spadek pamięci.
Wprowadzenie
Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia w późnym okresie życia, dotyka około 8 procent osób w wieku 65 lat lub starszych.1 Klinicznie zdiagnozowana choroba Alzheimera poprzedzona jest stopniową, postępującą utratą pamięci. Neurytyczne blaszki2 i sploty neurofibrylarne, 3 cechy neuropatologiczne choroby Alzheimera, stwierdzono również u dorosłych bez otępienia, co sugeruje, że deficyty neuronalne prowadzące do choroby Alzheimera rozpoczynają się na wiele lat przed wystąpieniem jakichkolwiek zmian klinicznych. Nowe i potencjalne metody leczenia otępienia koncentrują się na spowolnieniu postępów choroby, a nie na regeneracji komórek nerwowych, co sprawia, że ważne jest wczesne wykrycie markerów przyszłego spadku zdolności poznawczych.
W badaniach genetycznych zidentyfikowano związek pomiędzy obecnością allelu .4 genu apolipoproteiny E (APOE) na chromosomie 19 a powszechną postacią choroby Alzheimera, która rozpoczyna się po ukończeniu 60 lat.4. APOE ma trzy warianty alleliczne (APOE .2 APOE .3 i APOE .4) oraz pięć wspólnych genotypów (.2 / .3, .3 / .3, .2 / .4, .3 / .4 i .4 / .4). Allel APEE .4 ma zależny od dawki wpływ na ryzyko i wiek wystąpienia późnej postaci rodzinnej choroby Alzheimera i sporadycznych przypadków choroby, 4,5 podczas gdy allel .2 APOE wydaje się zapewniać ochronę przed chorobą. obecność allelu .4 APOE może być związana ze spadkiem zdolności poznawczych u osób starszych, sam genotyp APOE nie jest uważany za przydatny w przewidywaniu, czy choroba rozwinie się u osób bez demencji.7
Strukturalny rezonans magnetyczny (MRI) u osób starszych z prawidłowym poznaniem może wykazywać zanik przyśrodkowej skroni i tym samym wskazywać na możliwość przyszłego upośledzenia funkcji poznawczych8; Zanik mózgowy występuje jednak dopiero po śmierci istotnej części komórek nerwowych
[przypisy: kulki gejszy do czego sa, czynniki ryzyka cukrzycy typu 2, zwyrodnienie szkliste ]
[patrz też: znamiona melanocytowe, kulki gejszy do czego sa, choroba niemanna picka ]