Wysokie poziomy osoczowe czynnika VIII i ryzyko nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej cd

Diagnoza została ustalona przez komitet orzekający składający się z niezależnych klinicystów i radiologów, którzy nie byli świadomi obecności lub braku czynników ryzyka zakrzepicy u każdego pacjenta. Uważa się, że zakrzepica żył głębokich powracała, jeśli pacjent miał zakrzep w nodze lub ramieniu inny niż ten dotknięty poprzednim zdarzeniem zakrzepowo-zatorowym; zakrzep w innej głębokiej żyle w tej samej odnodze lub ramieniu co poprzednie zdarzenie; lub zakrzep w tym samym systemie żylnym, co poprzednie zdarzenie, z proksymalnym rozszerzeniem zakrzepu (jeśli górna granica oryginalnego zakrzepu była widoczna) lub z ciągłym defektem napełniania otoczonym środkiem kontrastowym (jeśli pierwotny skrzep nie był widoczny). Analiza laboratoryjna
Po tym jak pacjenci pościli przez noc, krew żylną zebrano w rozcieńczeniu 1:10 0,11 M cytrynianu trisodowego. Część zebranej krwi wirowano przez 20 minut przy 2000 x g, a osocze przechowywano w -80 ° C. W celu pomiaru homocysteiny, inną część zebranej krwi natychmiast odwirowano przy 1600 xg przez 20 minut w temperaturze 4 ° C; osocze następnie szybko zamrażano i przechowywano w temperaturze -80 ° C. Genomowy DNA wyizolowano z leukocytów standardowymi metodami. Czynnik VIII mierzono jednoetapowym testem krzepnięcia z użyciem osocza z niedoborem czynnika VIII otrzymanego z Immuno Baxter (Baxter Healthcare, Wiedeń, Austria) i w pełni zautomatyzowanego analizatora koagulacji (CA 6000, Sysmex, Kobe, Japonia). Zastosowano dostępne w handlu, połączone normalne osocze (Coag Cal N, Dade Diagnostics, Duedingen, Szwajcaria) kalibrowane zgodnie ze standardem Światowej Organizacji Zdrowia 91/666 dla czynnika VIII.
Testy na niedobór antytrombiny, białka C lub białka S przeprowadzono jak opisano wcześniej.12 Przeprowadzono badania przesiewowe dla czynnika V Leiden i dla mutacji protrombiny G20210A zgodnie z opisem.13,14 Całkowity poziom homocysteiny zmierzono dzięki wysokiej wydajności chromatografia cieczowa (kolumna Superspher RP 18, rozmiar oczek, 4 .m, Waters, Milford, MA) w warunkach izokratycznych w temperaturze pokojowej z użyciem buforu octanowego (szybkość przepływu, 2 ml na minutę). Hiperhomocysteinemię rozpoznano, gdy poziom homocysteiny przekraczał 95. percentyle (8,8 .mol na litr u kobiet i 11,6 .mol na litr u mężczyzn) poziomów zmierzonych u 73 zdrowych osób z grupy kontrolnej, które były podobne do pacjentów z badaniem pod względem wieku i rozkładu płci . Obecność antykoagulanta toczniowego oceniano zgodnie z kryteriami Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy.15 Poziom białka C-reaktywnego oznaczano metodami immunologicznymi (Quantex CRP Plus, Biokit, Barcelona, Hiszpania). Technicy laboratoryjni przez cały czas nie byli świadomi cech pacjentów.
Analiza statystyczna
Czas do wznowy (nieocenzurowane obserwacje) lub czasy obserwacji u pacjentów bez nawrotu (ocenzurowane obserwacje) analizowano zgodnie z metodami czasu przeżycia16. Prawdopodobieństwo nawrotu oszacowano zgodnie ze sposobem Kaplana i Meiera.17 Test na homogenność wśród różnych grup pacjentów użyliśmy testu log-rank i uogólnionego testu Wilcoxona. Poziom czynnika VIII w osoczu analizowano w modelach proporcjonalnego hazardu Coxa jako zmienną ciągłą i jako zmienną dychotomiczną (w oddzielnej analizie) w celu porównania względnego ryzyka nawrotu związanego z różnymi poziomami czynnika VIII
[przypisy: kardiogenny obrzęk płuc, sole amonowe, nitkowiec ludzki ]
[hasła pokrewne: zhemolizowana krew, mch obniżone, czerniak bezbarwnikowy ]