Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych ad 6

W dużym, wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo badaniu, Daneshmend i współpracownicy stwierdzili, że stosowanie dożylnych bolusowych wstrzyknięć omeprazolu przed endoskopią nie miało wpływu na wynik krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.7 Endoskopowe objawy krwawienia występowały jednak rzadziej u pacjentów podawany omeprazol, co sugeruje, że omeprazol może przyspieszyć usuwanie endoskopowych objawów krwawienia. Ponieważ nie zgłoszono proporcji owrzodzeń z określonymi objawami krwotoku, można uwzględnić owrzodzenia z niewielkimi objawami. Wytyczne dotyczące leczenia endoskopowego nie zostały określone. Ponadto dawka omeprazolu była niewystarczająca, aby zneutralizować pH żołądka. W innym badaniu z udziałem 220 pacjentów, którzy nie zostali poddani leczeniu endoskopowemu, u 8 pacjentów, u których wrzodzieje wystąpiło widoczne naczynko lub skrzep, obserwowano istotnie mniejszą częstość krwawień po podaniu doustnej dawki 40 mg omeprazolu dwa razy na dobę przez pięć dni. Continue reading „Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych ad 6”

Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 7

Korzyści z prawastatyny zostały osiągnięte bez działań niepożądanych i bez zwiększenia częstości występowania udaru krwotocznego. Aspiryna podawana w ramach profilaktyki wtórnej zmniejsza ryzyko udaru o 25 procent, 17, aw tym badaniu korzyści z prawastatyny osiągnięto w populacji, w której wskaźnik stosowania kwasu acetylosalicylowego był wysoki. Analiza na podstawie poziomu cholesterolu całkowitego i LDL na linii podstawowej nie wykazała różnic w działaniu leczniczym. Wcześniejsze badania donoszą, że obniżenie poziomu lipidów za pomocą terapii innych niż statyny w porównaniu z placebo lub kontrolą zmniejszyło częstość incydentów wieńcowych, ale nie częstość udaru.18 Rozbieżność między ich wynikami a naszą mogła być spowodowana niższą bezwzględną uderzeń niż zdarzeń wieńcowych, różnych przyczyn udaru, względnie młodego wieku pacjentów w tych badaniach (z których większość wykluczała pacjentów w wieku powyżej 70 lat, podgrupę stanowiącą 15 procent populacji w naszym badaniu), niewielkie ogólne obniżenie poziomu cholesterolu (10 do 11 procent, w porównaniu z około 18 procentami w naszym badaniu) oraz niewielka liczba udarów.
Analiza post hoc skandynawskiego badania przeżywalności Simvastatin wykazała, że symwastatyna, w porównaniu z placebo, była związana z mniejszą częstością występowania połączonego punktu końcowego udaru i przejściowym atakiem niedokrwiennym (28 procent względnej redukcji [3,4 procent vs. Continue reading „Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 7”

Rodzinne formy dysgenezy tarczycy u niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy

Dysgenezja tarczycy (aplazja tarczycy lub ektopowa tarczycy) odpowiada za 85 procent przypadków wrodzonej niedoczynności tarczycy. Patogeneza dysgenezji tarczycy nie jest znana. Chociaż zgłoszono kilka przypadków rodzinnych, 1,2 zaburzenie uważa się za sporadyczne. Opisano przypadki spowodowane mutacjami kilku genów odpowiedzialnych za organogenezę tarczycy (gen i 2 czynnika transkrypcyjnego tarczycy oraz PAX 8) oraz gen receptora tyreotropinowego.3-5 Jednak w przypadkach wrodzonej niedoczynności tarczycy odsetek przypadki rodzinne spowodowane dysgenezją tarczycy nie są znane.
W badaniu popartym przez Francuskie Stowarzyszenie Diagnozy i Profilaktyki Handicapu Dziecięcego wysłaliśmy kwestionariusz do wszystkich 592 pediatrów, którzy zapewniali stałą opiekę kliniczną dla 4049 niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy wykrytą podczas pierwszych 19 lat francuskiego programu badań przesiewowych noworodków. Continue reading „Rodzinne formy dysgenezy tarczycy u niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy”

Wpływ płodu na terapię metoklopramidem na mdłości i wymioty ciąż

Wiele kobiet w ciąży ma nudności i wymioty w pierwszym trymestrze; skutki te mogą być ciężkie i u niektórych kobiet trwają dłużej niż w pierwszym trymestrze ciąży1. Przyczyna może być wieloczynnikowa, a zaburzenie to diagnoza wykluczenia.2 Od czasu tragedii talidomidu istnieje zwiększona świadomość zagrożeń związanych z leczeniem farmakologicznym. w szczególności w czasie ciąży, a zwłaszcza w leczeniu przeciwwymiotnym.3 Chociaż produkt leczniczy nie jest dopuszczony do stosowania w przypadku nudności i wymiotów związanych z ciążą, metoklopramid jest lekiem przeciwwymiotnym z wyboru u kobiet w ciąży w kilku krajach europejskich.4 Nie przeprowadzono jednak żadnych prospektywnych badań dotyczących wpływu na płód. leczenia metoklopramidem u kobiet w ciąży.
Do prospektywnego badania zakwalifikowano 126 kobiet, które zadzwoniły do jednego z pięciu ośrodków informacji teratogennej (po jednym we Włoszech i Brazylii oraz trzech w Izraelu), ponieważ przyjmowały metoklopramid w pierwszym trymestrze ciąży z powodu nudności i wymiotów. Continue reading „Wpływ płodu na terapię metoklopramidem na mdłości i wymioty ciąż”

stoki narciarskie jaworzyna krynicka

Zapobieganie uszkodzeniu mięśnia sercowego jest głównym celem wszystkich terapii reperfuzyjnych u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Względna skuteczność różnych strategii reperfuzji jest przedmiotem intensywnych badań. Oceniliśmy, czy stentowanie wieńcowe w połączeniu z blokadą receptorów płytkowych glikoproteiny IIb / IIIa powoduje większy stopień odzyskania mięśnia sercowego niż fibrynoliza z przyspieszoną infuzją alteplazy, tkankowego aktywatora plazminogenu. Metody
W losowym badaniu wzięło udział łącznie 140 pacjentów; 71 przydzielono do przyjęcia stentu z abciximabem, a 69 do podania dożylnej alteplazy. Pierwszorzędowym punktem końcowym był stopień wyleczenia mięśnia sercowego, ustalony za pomocą seryjnych badań scyntygraficznych z technetem Tc 99m sestamibi. Continue reading „stoki narciarskie jaworzyna krynicka”