Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4

Charakterystyka linii podstawowej 240 pacjentów. Łącznie 120 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymania wlewu omeprazolu, a 120 do otrzymania placebo. Badane grupy były podobne pod względem cech demograficznych, częstości występowania i rodzajów współistniejących chorób, nasilenia krwawienia podczas prezentacji, czynników ryzyka wystąpienia wrzodów, lokalizacji i wielkości owrzodzeń oraz objawów krwawienia (Tabela 1). Wszyscy oprócz jednego pacjenta, który był w grupie placebo, ukończyli przypisaną infuzję zgodnie z protokołem. Pacjent wycofał się z badania pierwszego dnia infuzji. Continue reading „Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4”

Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5

Obrazowania nie wykonano u 45 pacjentów z grupy placebo i 31 pacjentów z grupy prawastatynowej. W grupie placebo 231 udarów wystąpiło u 204 z 4502 pacjentów (4,5 procent), a w grupie otrzymującej prawastatynę 188 udarów wystąpiło u 169 z 4512 pacjentów (3,7 procent), względna redukcja ryzyka o 19 procent (95 procent przedział ufności, od 0 do 34%, P = 0,05) (tabela 2 i wykres 1A). To zmniejszenie ryzyka odpowiada wystąpieniu udarów u 8 pacjentów na 1000 pacjentów leczonych prawastatyną zamiast placebo przez sześć lat. Udary niehemorytmiczne wystąpiły u 4,4% pacjentów przypisanych do grupy placebo iu 3,4% osób przypisanych do prawastatyny, względnej redukcji ryzyka o 23% (przedział ufności 95%, od 5 do 38%, P = 0,02) (ryc. 1B). Continue reading „Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5”

Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej

W pewnym momencie terapia przeciwpłytkowa była ograniczona do aspiryny i dipirydamolu jako wtórnych lub pierwotnych środków zapobiegawczych. Dziś jednak mamy do czynienia z dramatyczną rewolucją w tej dziedzinie z szybkim rozwojem antagonistów receptorów, inhibitorów adhezji płytek krwi i inhibitorów metabolicznych. Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej próbuje wprowadzić tę rewolucję do lekarzy praktykujących przede wszystkim w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej. Lista autorów ilustruje, że wielu specjalistów w tej dziedzinie to teraz także specjaliści od płytek. Książka ma cztery sekcje: wprowadzenie do koagulacji i funkcji płytek krwi, rozdział na temat różnych leków przeciwpłytkowych, rozdział dotyczący zastosowań klinicznych oraz rozdział poświęcony przyszłym kierunkom. Continue reading „Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej”

stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6

Prognozy Kaplan-Meier skumulowanego występowania śmierci, ponownego zawału lub udaru w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po randomizacji. Do obliczenia wartości P użyto testu log-rank. Po sześciu miesiącach częstość zgonu, ponownej infekcji lub udaru (nie zaobserwowano żadnego przypadku udaru w czasie obserwacji) wyniosła 8,5% w grupie stentów, w porównaniu z 23,2% w grupie alteplazowej (względne ryzyko, 0,34; przedział ufności, 0,13 do 0,88) (rysunek 1). Łączna częstość zgonów w tym okresie wyniosła 4,2% w grupie stentów i 13,0% w grupie alteplazy (ryzyko względne, 0,31, przedział ufności 95%, od 0,08 do 1,16). Rewaskularyzacja tętnicy związanej z zawałem była konieczna u 10,0% pacjentów w grupie stentów i 34,9% pacjentów w grupie alteplazy (ryzyko względne 0,24; przedział ufności 95%, od 0,11 do 0,57). Continue reading „stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6”

Neurologiczna i rozwojowa niepełnosprawność po wyjątkowo przedwczesnym porodzie ad 6

Wybraliśmy żywe narodziny, a nie całkowite porody, jako nasz mianownik, ponieważ niemowlęta, które urodziły się martwe po terapeutycznym zakończeniu ciąży, są objęte całkowitymi porodami (dane niepublikowane). W badaniu takim jak to, z danymi pochodzącymi z dużej liczby ośrodków różnej wielkości i struktur personelu oraz nieuchronnych różnic w podejściu do narodzin skrajnie urodzonego niemowlęcia, nie mogliśmy ani standaryzować, ani potwierdzić definicji prób resuscytacji; w związku z tym nie zarejestrowano leczenia w oddziale porodowym osób zgłaszających oznaki życia, ale nieprzyjętych na oddział intensywnej terapii noworodków. Jest kwestią przypuszczeń, czy bardziej agresywna uniwersalna polityka resuscytacji zmieniłaby te wyniki. Mocne strony tego badania polegają na tym, że kohorta została sporządzona prospektywnie z całej populacji w krótkim okresie czasu, co doprowadziło do ustaleń dotyczących aktualnej praktyki noworodków w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Oficjalne dane z oceny były dostępne dla prawie wszystkich osób, które przeżyły, a oceny przeprowadzili niezależni egzaminatorzy, którzy nie byli świadomi historii noworodków u dzieci. Continue reading „Neurologiczna i rozwojowa niepełnosprawność po wyjątkowo przedwczesnym porodzie ad 6”