stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6

Prognozy Kaplan-Meier skumulowanego występowania śmierci, ponownego zawału lub udaru w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po randomizacji. Do obliczenia wartości P użyto testu log-rank. Po sześciu miesiącach częstość zgonu, ponownej infekcji lub udaru (nie zaobserwowano żadnego przypadku udaru w czasie obserwacji) wyniosła 8,5% w grupie stentów, w porównaniu z 23,2% w grupie alteplazowej (względne ryzyko, 0,34; przedział ufności, 0,13 do 0,88) (rysunek 1). Łączna częstość zgonów w tym okresie wyniosła 4,2% w grupie stentów i 13,0% w grupie alteplazy (ryzyko względne, 0,31, przedział ufności 95%, od 0,08 do 1,16). Rewaskularyzacja tętnicy związanej z zawałem była konieczna u 10,0% pacjentów w grupie stentów i 34,9% pacjentów w grupie alteplazy (ryzyko względne 0,24; przedział ufności 95%, od 0,11 do 0,57). Continue reading „stoki narciarskie jaworzyna krynicka ad 6”

Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej

W pewnym momencie terapia przeciwpłytkowa była ograniczona do aspiryny i dipirydamolu jako wtórnych lub pierwotnych środków zapobiegawczych. Dziś jednak mamy do czynienia z dramatyczną rewolucją w tej dziedzinie z szybkim rozwojem antagonistów receptorów, inhibitorów adhezji płytek krwi i inhibitorów metabolicznych. Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej próbuje wprowadzić tę rewolucję do lekarzy praktykujących przede wszystkim w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej. Lista autorów ilustruje, że wielu specjalistów w tej dziedzinie to teraz także specjaliści od płytek. Książka ma cztery sekcje: wprowadzenie do koagulacji i funkcji płytek krwi, rozdział na temat różnych leków przeciwpłytkowych, rozdział dotyczący zastosowań klinicznych oraz rozdział poświęcony przyszłym kierunkom. Continue reading „Terapia przeciwpłytkowa w praktyce klinicznej”

Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5

Obrazowania nie wykonano u 45 pacjentów z grupy placebo i 31 pacjentów z grupy prawastatynowej. W grupie placebo 231 udarów wystąpiło u 204 z 4502 pacjentów (4,5 procent), a w grupie otrzymującej prawastatynę 188 udarów wystąpiło u 169 z 4512 pacjentów (3,7 procent), względna redukcja ryzyka o 19 procent (95 procent przedział ufności, od 0 do 34%, P = 0,05) (tabela 2 i wykres 1A). To zmniejszenie ryzyka odpowiada wystąpieniu udarów u 8 pacjentów na 1000 pacjentów leczonych prawastatyną zamiast placebo przez sześć lat. Udary niehemorytmiczne wystąpiły u 4,4% pacjentów przypisanych do grupy placebo iu 3,4% osób przypisanych do prawastatyny, względnej redukcji ryzyka o 23% (przedział ufności 95%, od 5 do 38%, P = 0,02) (ryc. 1B). Continue reading „Terapia prawastatyną a ryzyko udaru mózgu ad 5”

Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4

Charakterystyka linii podstawowej 240 pacjentów. Łącznie 120 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymania wlewu omeprazolu, a 120 do otrzymania placebo. Badane grupy były podobne pod względem cech demograficznych, częstości występowania i rodzajów współistniejących chorób, nasilenia krwawienia podczas prezentacji, czynników ryzyka wystąpienia wrzodów, lokalizacji i wielkości owrzodzeń oraz objawów krwawienia (Tabela 1). Wszyscy oprócz jednego pacjenta, który był w grupie placebo, ukończyli przypisaną infuzję zgodnie z protokołem. Pacjent wycofał się z badania pierwszego dnia infuzji. Continue reading „Wpływ dożylnego omeprazolu na krwawienie nawracające po endoskopowym leczeniu krwawiących wrzodów trawiennych czesc 4”

Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 cd

Jedenaście dawców krwi pełnej, którzy byli ujemni pod względem przeciwciał w teście immunoenzymatycznym, wybrano losowo i przeprowadzono wywiady w czasie dawstwa; próbki krwi od tych dawców zostały użyte do zapewnienia kontroli negatywnych pod względem HIV-1. Wszystkie próbki krwi zostały zakodowane i przetestowane na ślepo. Dane analizowano standardowymi jednowymiarowymi metodami, w tym testem chi-kwadrat i dokładnym testem Fishera, dwustronnością i analizą wariancji dla porównań wieku.
Testy labolatoryjne
Przeprowadzono dwa testy immunoenzymatyczne na obecność przeciwciał HIV-1 (Genetic Systems i Abbott Laboratories) na oryginalnych i kontrolnych próbkach surowicy, dla których wyniki Western blot były nieokreślone, zgodnie z zaleceniami producenta. Różne nielicencjonowane testy Western blot dla HIV-1 zostały wykonane na oryginalnych próbkach surowicy w momencie dawstwa; licencjonowane Western blot HIV-1 (Dupont Diagnostics, Wilmington, Del.) przeprowadzono na wszystkich kontrolnych próbkach surowicy. Continue reading „Brak zakażenia HIV u dawców krwi z nieokreślonymi testami Western Blot na przeciwciała przeciwko HIV-1 cd”

urszula wysocka zielonka czesc 4

W czasie obu pomiarów sprawdzano dokładność spektrometru, mierząc ją względem standardu kwasu mrówkowego, i wprowadzano drobne poprawki (<10%). Jakiekolwiek systematyczne odchylenie od tej metody oznaczania ilościowego zaniża faktyczne stężenie glikogenu, ponieważ oznaczenie ilościowe opiera się na założeniu, że 100 procent objętości nóg obserwowanych przez cewkę powierzchniową jest tkanką mięśniową. Powtarzalność pomiaru podstawowego stężenia glikogenu ustalono na podstawie powtarzających się pomiarów u zdrowych osób w zakresie 10% rzeczywistej wartości.3 Wzrost stężenia glikogenu w mięśniach podczas każdego 15,5-minutowego okresu obliczono z równania przedstawionego poniżej. 15,5-minutowy przyrost intensywności pików glikogenu C-1, (.Gly), został podzielony przez intensywność podstawowego piku glikogenu, (Gly0). Pomnożenie tego stosunku przez podstawowe stężenie glikogenu, [Gly0] i procent 13C, który występuje naturalnie (1,1 procent) i podzielenie przez wzbogacenie glukozy w 13C powyżej naturalnej liczebności izotopu, (PG), zmierzone podczas tego okresu, dało wzrost stężenia glikogenu, [.Gly]: każdy przyrost został dodany do poprzedniego stężenia, a nachylenie obliczono za pomocą analizy regresji liniowej, aby uzyskać szybkość syntezy glikogenu. Continue reading „urszula wysocka zielonka czesc 4”

Patologia chirurgiczna Ackermana

Wiedza w zakresie patologii chirurgicznej znacznie wzrosła w ciągu ośmiu lat od poprzedniej edycji tego podręcznika. Autor gruntownie poprawił i rozszerzył tekst, wprowadzając nowe i ważne informacje, które tworzą pouczającą i czytelną książkę, która odzwierciedla autorską encyklopedyczną wiedzę, szerokie doświadczenie i rozsądną ocenę chirurgiczną. W przedmowie pierwszej edycji Lauren Ackerman napisał:
Ta książka została napisana dla studenta medycyny, a także dla tych lekarzy, którzy są zainteresowani patologią chirurgiczną. Musi to koniecznie obejmować nie tylko chirurga i patologa, ale także tych lekarzy z innych dziedzin, na których decyzje mają wpływ, takich jak radiolog i internista.
Obecna edycja doskonale spełnia cel nakreślony przez dr. Continue reading „Patologia chirurgiczna Ackermana”

Histopatologia: atlas koloru narządów i układów

Ten atlas osiąga swój cel. Jego wiele wysokiej jakości kolorowych fotografii, zarówno grubych, jak i mikroskopowych, obejmuje wiele najważniejszych zmian w patologii układów narządów. Fotografie i tekst zostały przygotowane w Niemczech, a tekst został przetłumaczony na język angielski i przystosowany do terminologii amerykańskiej przez Gellera. Atlas jest podzielony na 20 rozdziałów, z których każdy dotyczy głównego organu lub systemu narządów. Strona wprowadzająca podsumowuje ważne procesy chorobowe wpływające na każdy narząd lub system, wyjaśnia ich główne cechy i przedstawia zarys w kolejności, w jakiej prezentowane są obrazy. Continue reading „Histopatologia: atlas koloru narządów i układów”

Patologia urologiczna z korelacjami klinicznymi i radiologicznymi

Ten podręcznik zapewnia szczegółowe i kompleksowe omówienie patologii urologicznej, w tym korelacji radiologicznych i klinicznych. W przeciwieństwie do wielu podręczników patologii, które są przeznaczone dla patologów i zdominowane przez zdjęcia mikroskopowe światła o cechach histopatologicznych, książka ta zawiera obfite ilustracje próbek brutto i odpowiednie zdjęcia rentgenowskie. Te zdjęcia są wysokiej jakości i dobrze zorganizowane, więc nie tylko patologowie skorzystają z tej książki, ale również radiolodzy i urologowie. W rzeczywistości jego konstrukcja czyni książkę idealną dla zapewnienia zainteresowanym klinicystom patologicznej korelacji patologicznej. Gorąco go im polecam, chociaż patolodzy skorzystają również z podejścia ukierunkowanego klinicznie. Continue reading „Patologia urologiczna z korelacjami klinicznymi i radiologicznymi”

Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 9

Zlecenia typu nie-wskrzeszaj były prawie zawsze pisane przed wstrzymaniem lub wycofaniem wsparcia na życie, a 98 procent pacjentów, u których takie zapisano zapis, zmarło lub zostało zwolnionych z oddziału intensywnej terapii w ciągu 48 godzin. Takie zamówienia na ogół doprowadziły lekarzy i pielęgniarki do wyjaśnienia ich celów terapeutycznych i ponownego rozważenia stosowności dalszego leczenia podtrzymującego życie. Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze badania pokazujące, że porządek nie-wskrzeszenia jest często kluczowym punktem decyzyjnym w ograniczaniu leczenia.4 5 6 Kiedykolwiek było to możliwe, wazopresory były pierwszą formą interwencji medycznej, która miała być wstrzymana lub wycofana w tym badaniu. Większość ankietowanych lekarzy i pielęgniarek uznało to działanie za najbardziej humanitarny i szybki sposób na wstrzymanie lub wycofanie wsparcia. Jednak na obu oddziałach intensywnej interwencji medycznej najczęściej wycofywano się z wentylacji mechanicznej. Continue reading „Wstrzymywanie i wycofywanie wsparcia na wypadek życia od krytycznie chorego ad 9”